Etnologické rozpravy

 

 

Periodikum - vychádza 2 krát ročne.
Do roku 1993 vychádzali pod názvom Národopisné informácie.

Vydáva:
Ústav etnológie SAV
Etnografické múzeum SNM v Martine
Národopisná spoločnosť Slovenska

Adresa redakcie: Ústav etnológie SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovensko

Podrobnejšie informácie a texty od roku 2003:
http://www.uet.sav.sk/etnologickerozpravy.htm

Texty od roku 1992/2 pozri OZNAMY na:
http://www.ff.ukf.sk/kfar/index.htm

 

Časopis Etnologické rozpravy je interným časopisom etnológov Slovenska. Pod týmto názvom vychádza od roku 1994, keď nadviazal na 25 ročníkov časopisu Národopisné informácie. Vychádza dvakrát ročne, je nepredajný, šírený najmä členom Národopisnej spoločnosti Slovenska a partnerským organizáciám.

Časopis má stále rubriky - štúdie a materiály, - správy, - diskusie, - informácie o knihách. Osobitosťou Etnologických rozpráv je prispôsobivosť momentálnym potrebám a dianiu vo vednom odbore a komunikatívnosť. Preto aj rubriky sú flexibilne obmieňané a doplňované. Časopis uverejňuje monotematické bloky, jednotlivé štúdie, archívne materiály, študentské práce, preklady, recenzie, bibliografické údaje. Etnologické rozpravy monitorujú dianie v slovenskej etnológii, uverejňujú priebežné výsledky základného výskumu ako aj výstupy z menších projektov.

 

 

Obsah v rokoch 2001, 2002, 2003

 

Etnologické rozpravy, ročník 8, 2001, č. 1

 

Úvod ............................................................................................................... 7

Introduction......................................................................................................7

 

 

štúdie

Studies

 

Zdeněk Pinc

Město versus pospolitost? ............................................................................... 8

Town versus Community?................................................................................8

 

Ivica Bumová

Formy kultúrneho a spolkového života obyvateľov mesta

na príklade občianskych spolkov v rokoch 1918-1939 ................................ 16

The Forms of the Cultural and Association Life of Urban

Population Illustrated by Civic Associations

in the years 1918-1939 ...................................................................................16

 

Silvia Letavajová

Predstavy a skutočnosť o utečencoch na Slovensku ..................................... 40

Ideas and Reality on Refugees in Slovakia.....................................................40

 

Ľubica Falťanová

K niektorým otázkam poľnohospodárskeho robotníctva .............................. 62

On Some Issues of Agricultural Workers........................................................62

 

Mária Číčelová

Rodina v garbiarskom prostredí (Brezová pod Bradlom

v prvej polovici 20. storočia) ........................................................................ 71

The Family in Tanner's Environment (Brezova pod Bradlom

in the first half of 20th century).....................................................................71

 

Martin Kanovský

Sociálna antropológia – osobné dojmy ......................................................... 90

Social Anthropology - Personal Impressions................................................. 90

 

téma

Theme

 

Vizuálna antropológia – jej východiská a perspektívy

na Slovensku ............................................................................................... 100

Visual Anthropology - its Starting points and Perspectives in Slovakia......100

 

Ester Plicková

Národopis a fotografia. Reflexia prevažne fragmentárna ........................... 101

Ethnology and Photograph. Predominantly Fragmentary Reflection...........101

 

Ľubica Falťanová

Vidiek vo fotografii umeleckých fotografov .............................................. 107

Countryside in the Photograph of Art Photographers...................................107

 

Vizuálna antropológia v praxi

(Rozhovor s René Lužicom) ........................................................................110

Visual Anthropology in Practice

(Interview with René Lužica).......................................................................110

 

Katarína Zajicová-Nádaská

Vizuálna antropológia

na Katedre etnológie FiF UK v Bratislave ................................................. 115

Visual Anthropology at the Department of Ethnology of the

Philosophical Faculty of Comenius University in Bratislava....................115

 

Mária Felberová

Odborná príprava a jej ďalšie komponenty

pri filmovom spracovaní národopisných javov .......................................... 117

Professional Preparation and its Further Components in the

Film Processing of Ethnological Phenomena.............................................117

 

diskusia

Discussion

 

Diskusia o knihe – Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku

a Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku .......................................... 119

Discussion about a Book - Atlas of the Folk Culture of Slovaks

in Romania Atlas of the Folk Culture of  Slovaks in Hungaria ...................119

 

Dagmar Mária Anoca

Úspešná spolupráca

(Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku) .......................................... 120

Successful Cooperation (Atlas of  the Folk Culture of

Slovaks in Romania).......................................................................................120

 

Pavel Rozkoš

Non multum, set multa!

(Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku) .......................................... 122

Non Multum, Set Multa!

(Atlas of the Folk Culture of Slovaks in Romania)...................................122

 

Zuzana Beňušková

Skúsenosti s atlasmi ľudovej kultúry Slovákov v zahraničí ....................... 124

Experience with Atlases of the Folk Culture Abroad.................................124

 

Mojmír Benža

Odpoveď na vyslovené otázky, pripomienky a výhrady

k Atlasu ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku ....................................... 126

Response to the Raised Questions, Comments, and Objections

on the Atlas of the Folk Culture of Slovaks in Romania.........................126

 

správy

Reports

 

József Liszka

Etnologický výskum Maďarov na Slovensku

(Výsledky a perspektívy na prelome tisícročia) ......................................... 130

Ethnological Research of Ethnic Hungarians in Slovakia

(Results and Perspectives at the Turn of Centuries)................................130

 

Ľudmila Vágenknechtová

Štúdium etnológie v Regensburgu .............................................................. 133

The Study of Ethnology in Regensburg........................................................133

 

Ján Michálek

Katedra etnológie v historickej retrospektíve ..............................................138

The Department of Ethnology in Historical Retrospection.......................138

 

Jana Hluchá

Študentská vedecká odborná konferencia .................................................. 144

Student Scientific Professional Conference..................................................144

 

Norbert Švec

ŠVOUČ – Nitra ........................................................................................... 146

Student Scientific and Professional Activities – Nitra...............................146

 

Zoznam autorov .......................................................................................... 150

List of Authors.............................................................................................150

 

 

 

 

Etnologické rozpravy, ročník 8, 2001, č. 2

 

Úvod .................................................................................................................. 7

Introduction ........................................................................................................ 7

 

 

štúdie

Articles

 

Elena Marušiaková – Vesselin Popov

Historický osud a súčasné problémy Cigánov/Rómov

v strednej a východnej Európe .......................................................................... 9

Historical fatecand contemporary problems of Gypsies/Roma

in central and eastern Europe ............................................................................ 9

 

Arne B. Mann

Rómovia na Spiši (na základe súpisov z 18. storočia) .................................... 18

Roma in the Spiš region (based on 18th century registries) ............................. 18

 

René Lužica

Výskum perzekúcií Cigánov/Rómov na Slovensku

 v rokoch 1939–1945 ....................................................................................... 23

Research on persecution of Gypsies/Roma

in Slovakia in the years 1939–1945 ................................................................. 23

 

Jana Horváthová

Jaký je zájem Romů o uchování vlastní kultury? ............................................. 30

How interested are the Roma in preserving their own culture? ........................ 30

 

Mária Dubayová

Chcú či nechcú sa rómske deti učiť? ................................................................. 52

Do Roma children want to learn or not? ............................................................ 52

 

Elena Marušiaková – Vesselin Popov

Súčasná situácia cigánskej menšiny v Bulharsku ............................................. 58

Present day situation of the Gypsy minority in Bulgaria ................................... 58

.

Alexandra Bitušíková

Rómovia v emigrácii: ekonomický turizmus

alebo nová šanca? ................................................................................................ 73

The Roma in emigration: economic tourism or a new opportunity? .................. 73

 

Zuzana Palubová

Ľudové náboženstvo Rómov z Levoče a okolia

na prelome 20. a 21. storočia ............................................................................... 82

The folk religion of the Roma from Levoča and surroundings

at the turn of the 21st century ................................................................................ 82

 

 

materiály

Documents

 

Alena Horváthová

Bývanie Rómov v Gemeri-Malohonte ................................................................ 98

Roma dwellings in Gemer-Malohont .................................................................. 98

 

Blažej Vitálos

Spomienkové rozprávanie na likvidácie rómskych osád

a bývanie v panelových bytoch ...................................................................... 103

A memorial narrative on the liquidation of Roma settlements

and residence in pre-fabricated blocks of flats ................................................. 103

 

Radko Tokár

Sociálna kultúra valašských Rómov na Slovensku .......................................... 110

The social culture of  Wallachian Roma in Slovakia ....................................... 110

 

Ingrid Billová

Pracovné aktivity olašských Rómov a Rumungrov

v regióne Nitra ................................................................................................. 118

Work activities of  Olah Roma and Rumungers

in the Nitra region ............................................................................................. 118

 

Daniel Ježík

Rómska kaviarenská kapela ............................................................................. 128

The Roma café band ......................................................................................... 128

 

Jana Rajniaková
Rodinné obyčaje v rómskych rodinách
v Hybiach a v Dačovom Lome ...................................................................... 136
Family customs in Roma families in Hyby and Dačov Lom ........................ 136

 

Andrej Ferenc

Rómsky pohreb vo Vyšnom Mirošove .......................................................... 145

A Roma funeral in Vyšný Mirošov ............................................................... 145

 

Melánia Kadlečíková

Z histórie cigánskych obyvateľov

v Nových Zámkoch 1775 – 1900 ................................................................ 149

From the history of Gypsy inhabitants in Nové Zámky 1775–1900 ............ 149

 

diskusia

Discussion

 

Diskusia o knihe Rómsky dejepis .................................................................. 152

A discussion on the book Romany History ................................................... 152

 

Gabriela Kiliánová  – Arne B. Mann

Rómsky dejepis – chronológia udalostí ......................................................... 155

Romany History  – Chronology of events ..................................................... 155

 

Juraj Podoba:

Kauza  Rómsky  dejepis  a  akademická  obec .............................................. 160

The Romany History affair and the academic community ............................ 160

 

Eva Krekovičová

Obrusovanie mytologických bariér ................................................................ 165

Abrasion of mythological barriers ................................................................. 165

 

správy

News

 

Arne B. Mann

Spisovateľka rómskeho srdca ........................................................................ 168

A writer of the Roma heart ............................................................................ 168

 

Miroslav Cina

Oddelenie rómskej kultúry

pri Vihorlatskom múzeu v Humennom .......................................................... 170

The Department of Roma Culture

at the Vihorlat Museum in Humenné .............................................................. 170

 

Hana Hlôšková

Rómska púť v južnom Francúzsku ................................................................. 175

A Roma pilgrimage in southern France .......................................................... 175

 

Výber zo slovenských a českých publikácií

s rómskou problematikou za roky 1992–2001 ............................................... 180

Selection of slovak and czech publikations

with romany theme 1992–2001........................................................................ 180

 

Nové knihy ....................................................................................................... 182

New books ........................................................................................................ 182

 

Zoznam autorov

List of authors ................................................................................................... 184

 

 

Etnologické rozpravy ročník 9, 2002, č. 1

 

 

Obsah

Contents

 

Úvod 

Introduction ......................................................................................................................... 7

 

štúdie

Articles

 

Rastislava Stoličná

Od „nestráviteľného“ jedla – k národnému symbolu  ...........................................................8

From an „indigestible“ meal to a national symbol

 

Sylvia Dillnbergerová

Zmeny v stravovacom systéme na Slovensku po II. svetovej vojne .....................................28

Changes in eating habits in Slovakia after the World War II

 

Bohuslav Beneš

Od folklorismu k folkloru a také o slovenské a české vzájemné

vědecké spolupráci  ...............................................................................................................34

From folklorism to  folklor and on the Slovak and Czech scientific co-operation

 

 

Katarína Koštialová

Spoločenský život profesijnej skupiny v urbánnom prostredí (na príklade

železničiarov vo Zvolene v období prvej polovice 20. storočia) ..........................................40

Social life of poroffesional group in an urban enviroment (on the example of

railway workers in Zvolen in the first half of the 20th century)

 

Anna Jurová

Reakcia českých orgánov na živelný pohyb slovenských

Rómov v rokoch 1945–1947 ............................................................................................. 51

Reaction of the Czech officials to spontaneous movement of the

Slovak Roma in the years of 1945–1947 

 

 

Oľga Bodorová

Ľudová architektúra a spôsob bývania Rómov v Gemeri-Malohonte…............................67

Folk architecture and the way of living or the Roma in Gemer-Malohont region

 

 

materiály

Documents

 

Nina Hanuljakova

Rodinné hospodárenie ako životný štýl  .......................................................................    88

Family economy as a way of life

 

rozhovor

Interview

 

Ako sa múzejník-etnograf stal profesorom folkloristiky?

(Rozhovor  Jánom Botíkom) …...........................................................................................  99

Haw a museum ethnographer has become a professor in folkloristic?

(Interview with  Ján Botík)

 

diskusia

Discussion

 

Diskusia o knihe M. Leščáka: O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie

(folkloristické pohľady) )…................................................................................................105

Discussion on the book written by Milan Leščák On assimilation of folklore

and literary communication (Folkloristics perspectives)

 

Bohuslav Beneš

Recenzia knihy Milan Leščáka O asimilácii folklórnej a literárnej

komunikácie .......................................................................................................................106

A book review: Milan Leščák On assimilation of folklore

and literary communication

 

Hana Hlôšková

Poznámky ku knihe

Remarks on the books ...................................................................................................108

 

Viliam Marčok

Folkloristika má príležitosť seriózne sa nad sebou zamyslieť........................................111

Folkloristics has an opportunity for self-reflexion

 

Milan Leščák

Z poznámok autora...........................................................................................................114

From the autor´s remarks

 

správy

News

 

Ivana Šusteková

Výskum Slovákov v Jelisavci..........................................................................................117

Research on the Slovaks in Jelisavec

 

Andrea Šalingová

Stručná správa o tom, čo sa skrýva pod menom Marie Curie

a čo všetko sa deje na jednej z európskych univerzít

A brief report on what is hidden behind the name Mrie Curie and what

happens at one of the European universities…..............................................................120

 

Martina Vladová

Školské kolo ŠVOUČ na Katedre folkloristiky a regionalistiky

na FF UKF v Nitre  .......................................................................................................…124

The students´conference 2002 at the Department of folkloristics and

 regionalistics in Nitra

 

Jana Tonkovičová

Študentská vedecká konferencia v Bratislave.....................................................................126

The students´conference 2002 in Bratislava

 

Výskumné aktivity Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV ..................................128

Research activities of the Slovak ethnological Society

 

Zoznam autorov ...............................................................................................................131

List of Authors

 

 

Etnologické rozpravy ročník 9, 2002, č. 2

 

 

Obsah

Content

 

Úvod ......................................................................................................

Introduction

6

 

 

štúdie

Articles

 

 

 

Jolana Darulová

 

Lokálne a generačné determinanty  medzikultúrnej komunikácie ...........

Local and generation determinants of intercultural communication

7

 

 

Hana Hlôšková

 

Výskumné metódy slovesnej folkloristiky vo vzťahu

k objektu výskumu (K problematike historickej pamäti) ........................

Research methods of folkloristics in relation to the research object

 (On the issue of historical memory)

 

15

 

 

Margita Jágerová

 

K pro K problematike uchovávania a prezentácie ľudovej piesne ......................

To the Problems of Preservation and Presentation of Folk Song

22

 

 

Katarína Koštialová

 

Pažravá a bryndziari ...................................................................................

Pažravá‘ and ‘Bryndza-makers

37

 

 

Ivan Murin

 

Reálne o možnostiach extrakcie a archivácie pohybu ...............................

About the Options of the Extraction and Archivation of the Motion in Reality

34

 

 

Viera Sedláková

 

Tradičný zvukový svet na gramofónových platniach

 

Fonografický archív Českej akadémie vied a umenia (1935) ....................

The Traditional Audio World on the gramophone records of the Phonographic Library of the Czech Science and Art Academy

40

 

 

Miroslav Sopoliga

 

K problematike etnickej histórie a narodnostnej identifikácie

 

Ukrajincov na Slovensku ..........................................................................

To the Topic of the Ethnic History and National Identification of Ukrainians in Slovakia

44

 

 

Ivana Šustekovás

 

Obraz drotára a podomového obchodníka vo vedomí lokálnych spolo-čenstiev na začiatku 21. storočia na príklade obce Čadca– Horelica.......

The picture of a tinker and pedlar in the consciousness of the local communities at the beginning of 21st century following the examples of the village Čadca – Horelica

 

55

 

 

Iveta Zuskinová

 

Obraz lokálnej a regionálnej kultúry Liptova v rámci 

prezentačno-aktivizačných programových podujatí

v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline  .....................................................

The Picture of the Local and Regional Culture of Liptov Within the Promotion Events in the Open-air Museum of a Liptov Village in Pribylina

 

 

60

 

 

diskusia

Discussion

 

 

 

Diskusia o etike v etnologickom výskume ................................................

Discussion on ethic in ethnographic research

65

 

 

Juraj Podoba

 

Na  okNa okraj  diskusie  o  využívaní  informačných etnografických  prameňov

On the margin of discussion on exploatation of information sources in ethnographic research

 

65

Diskusné fórum ........................................................................................

70

Alexandra Bitušíková: Etika v etnológii .........

75

Archívy – úryvok z www. kulturnapolitika.sk ................................

76

Juraj Zajonc: Ochrana osobných práv v etnologickom bádaní .......

76

 

 

správy

News

 

 

 

XV. Valné zhromaždenie Slovenskej národopisnej spoločnosti

 

Svidník – 22.mája 2002 ............................................................................

XV. plenary meeting of Slovak ethnographical society

79

 

 

Hana Hlôšková

 

Valné zhromaždenie Národopisní společnosti ČR a konferencia

Čeněk Zíbrt – historik a etnograf

 

Lázně Sedmihorky 17. – 18.9.2002 ...........................................................

Plenary meeting of Ethnographical society of the Tschech republic and the conference „Čeněk Zíbrt – historian and ethnographer“

90

 

 

Nové knihy .................................................................................................

New books

92

 

 

Zoznam autorov .......................................................................................

List of authors

93

 

 

 

Etnologické rozpravy, X, 2003/1

 

Obsah

Content

 

Úvod ..

7

Introduction

 

 

 

štúdie a materiály

 

Articles and Documents

 

 

 

Expozície Slovenského národného múzea – Etnografického múzea v Martine

 

Ethnographic Museum (SNM-EM) in Martin

 

 

 

Eva Králiková

 

Z dejín expozícií  Slovenského národného múzea v Martine .............

9

From the History of Slovak National Museum Exposition in Martin

 

 

 

Štefan Mruškovič

 

Generálna prestavba stálych expozícií SNM v Martine

 

(Zrod a vývoj jej realizácie) ............

23

General Reconstruction of the Constant SNM Expositions in Martin

 

(Establishment and Development of Its Realization)

 

 

 

Igor Krištek

 

Spomienky na to, ako sme tvorili národopisné expozície SNM-EÚ ..

33

Remembering How We Were Creating Ethnographic Expositions

 

of SNM-EU ......................................................................

 

 

 

Mojmír Benža

 

Ako vznikala expozícia Človek a odev .........................

44

How the Exposition ‘The Man and the Clothing’ has Been Establishing

 

 

 

Marta Turzová

 

Obdobie, na ktoré rada spomínam ..............................

58

The Period I Like to Remember

 

 

 

Daša Ferklová

 

Koncepcia a prínos národopisných expozícií SNM-EM

 

zo 70. rokov 20. storočia

66

The Conception and Contribution of the Ethnographic Expositions

 

of SNM-EM from 70s of the 20th Century

 

 

 

Eva Pančuhová

 

Teoretické východiská pri tvorbe nových expozícií

 

(na základe publikovanej literatúry) ................................

75

Theoretical Resources of New Expositions Realization

 

(on the basis of the literature published)

 

 

 

Alžbeta Gazdíková

 

Niekoľko postrehov k expozíciám etnografických múzeí

 

v Ríme a Oberschönenfelde ............................................

81

A Few Perceptions to the Expositions of Ethnographic Museums

 

in Rome and Oberschönenfeld

 

 

 

Marta Pastieriková

 

Z návrhov koncepcií nových etnologických expozícií SNM-EM

92

From the Proposals of the Conceptions

 

of New Ethnological Expositions of SNM-EM

 

 

 

Z odbornej činnosti SNM-EM v Martine

 

From the Professional Activities of Slovak National Museum – Ethnographic Museum (SNM-EM) in Martin

 

 

 

Marta Pastieriková

 

Vedeckovýskumná činnosť SNM-EM ............

106

Research Activity of SNM-EM

 

 

 

Anna Kiripolská

 

Múzeum slovenskej dediny

 

(národopisná expozícia SNM-EM v prírode) ..................

117

Museum of  Slovak Village

 

(Open-Air Ethnographic Exposition of SNM-EM)

 

 

 

Daša Ferklová

 

Zbierkový fond národopisnej fotografie a filmu v SNM-EM .............

126

A Collection Fund of Ethnographic Photograph and Film

 

in SNM-EM

 

 

 

Hana Zelinová

 

Dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku pri SNM-EM ..

134

Documentation Center of Czech Culture in Slovakia by SNM-EM

 

 

 

Adriana Daneková

 

Dokumentačné centrum rómskej kultúry na Slovensku pri SNM-EM

141

Documentation Center of Gypsy Culture in Slovakia by SNM-EM

 

 

 

diskusia

 

Discussion

 

 

 

Diskusia o knihe ..............................................................

148

A discussion on the book

 

 

 

Juraj Hamar

 

Ľudový tanec na sklonku 20. storočia – a čo ďalej? ........

149

Folk Dance at the End of the 20th Century – and What Is Next?

 

 

 

Dana Javorská

 

Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia

 

z pohľadu etnochoreologického.......................

155

Slovak Folk Dances and Music at the End of the 20th Century from

 

the Ethnochoreological Point of View

 

 

 

Lýdia Mikušová

 

Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia

 

z pohľadu etnomuzikologického ......................................

157

Slovak Folk Dances and Music at the End of the 20th Century from

 

the Ethnomusicological Point of View

 

 

 

Stanislav Dúžek, Bernard Garaj

 

Poznámky k recenzii............................................................................

160

Remarks on the Bookreview

 

 

 

správy

 

News

 

 

 

Igor Thurzo

 

Liptovskí murári pomáhali stavať Budapešť.......

166

Liptov Bricklayers Helped to Build Up Budapest

 

 

 

Ľuba Herzánová

 

ESTER RDC (Research Development Course),

 

7. – 11. November 2002 Gent ..........................................

168

 

 

Dita Nociarová

 

pracovný seminár, Košice, 24. apríla 2003 ..........

172

Pasportisation of Small Sacral Architecture in Slovakia

 

workshop, Košice, 24 April 2003

 

 

 

Ceny SNS za roky 1999–2001 ..................

174

SNS Awards for the Years 1999–2001

 

 

 

Zoznam autorov ...................................

177

List of authors

 

 

 

 

 

 

Etnologické rozpravy, XI,  2003/2

Obsah

Content

 

Úvod

7

Introduction..................................................................

 

 

 

štúdie

 

Articles

 

 

 

Zuzana Beňušková

 

Fungovanie náboženských komunít v etnicky zmiešanom lokálnom spoločenstve v Tekovských Lužanoch ................

 

8

Behaviour of the Religious Communities in Ethnically Mixed Local Society in Tekovské Lužany

 

 

 

Daniel Ježík

 

Rómski emigranti v belgickom Gente .......................

28

Romany Asylum Seekers in  Belgian Gent

 

 

 

Attila Agócs

 

Sociálna identifikácia Bajášov na Slovensku ................

41

Social identification of Bajas in Slovakia

 

 

 

Tatiana Bužeková

 

Kognitívne aspekty koexistencie náboženskej doktríny a povier: racionalita reflektívnych presvedčení .................

 

54

The Cognitive Aspects of the Coexistence of the Religious Doctrine and Superstitions: the Rationality of Reflective Convictions

 

 

 

Ľubica Herzánová

 

Autobiografia a životopisné zápisky ako prameň ...............

65

Autobiography and Biographical Records as a Source

 

 

 

Zuzana Galiová

 

Súčasné povesti a fámy – možnosti výskumu

 

v rámci internetovej komunikácie .....................................

81

Current Legends and Fames – the Possibilities of the Research Within the Internet Communication
 
 
 
Ivica Bumová

 

Vymedzenie strednej vrstvy v roku 1930

(Sociálna a profesijná diferenciácia obyvateľstva

94

A Determination  of the Middle Class in 1930 (Social and Professional Differentiation of the Population on the Example of Dolný Kubín)

 

 

 

Andrea Šalingová

 

Vnímanie ženského tela v dvoch rôznych spoločensko-politických systémoch. Na príklade konštrukcie tehotenstva a pôrodu v ženských časopisoch v 70. rokoch 20. storočia

123

Perception of the Female Body in Two Different Social and Political Systems. On the Example of the Construction of Pregnancy and Childbirth in Women’s Magazines in the 1970’s.

 

 

 

správy

 

News

 

 

 

Informácie o aktuálne riešených vedecko-výskumných etnologických projektoch podporovaných agentúrou VEGA

 

145

Information about Actual Ethnological Research Projects Supported by VEGA Agency

 

 

 

Zuzana Bošeľová

 

Výskum etnických vzťahov v Tekovských Lužanoch .

152

The Research of the Ethnic Relations in Tekovské Lužany

 

 

 

Dita Nociarová

 

Pocta profesorovi Bednárikovi .........................................

155

A Tribute to Professor Bednárik

 

 

 

Tatiana Bužeková

 

Z írskeho denníka ................................................

157

From the Irish Diary

 

 

 

Nové knihy ......................................................................

166

New Books

 

 

 

Zoznam autorov ................................................................

167

List of authors

 

 

 

Čísla 1992/2 - 2003/2 sú k dispozícii na CD.

Vybrané texty i obsahy predošlých ročníkov na požiadanie redakcia zašle elektronickou poštou.

e-mail: nss@savba.sk